BẢNG ĐIỂM TOÀN KHÓA
Ngày cập nhật 29/05/2018

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY LIÊN THÔNG
Mã số sinh viên
ĐIỂM TRUNG BÌNH TÍCH LŨY TOÀN KHÓA HỆ 04 XẾP LOẠI