HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NIÊN CHẾ
Mã số sinh viên

GHI CHÚ

TC : Đơn vị học trình

GK : Điểm Giữa kỳ

I : Điểm Thi học kỳ

II :Điểm Thi lại

TK : Điểm Tổng kết