BẢNG ĐIỂM TOÀN KHÓA
Ngày cập nhật 30/09/2019

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Mã số sinh viên
ĐIỂM TRUNG BÌNH TOÀN KHÓA XẾP LOẠI