BẢNG ĐIỂM TOÀN KHÓA
Ngày cập nhật 04/03/2024

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TÍN CHỈ
Mã số sinh viên
ĐIỂM TRUNG BÌNH TÍCH LŨY TOÀN KHÓA HỆ 04 XẾP LOẠI