BẢNG ĐIỂM TOÀN KHÓA
Ngày cập nhật 20/07/2019

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TÍN CHỈ
Mã số sinh viên
ĐIỂM TRUNG BÌNH TÍCH LŨY TOÀN KHÓA HỆ 04 XẾP LOẠI