BẢNG ĐIỂM TOÀN KHÓA
Ngày cập nhật 17/10/2017

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TÍN CHỈ
Mã số sinh viên
ĐIỂM TRUNG BÌNH TÍCH LŨY TOÀN KHÓA HỆ 04 XẾP LOẠI