BẢNG ĐIỂM TOÀN KHÓA
HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TÍN CHỈ : C6 --> C12
Mã số sinh viên
ĐIỂM TRUNG BÌNH TÍCH LŨY TOÀN KHÓA HỆ 04 XẾP LOẠI